Архив за месяц: декабря 2012

До дня місцевого самоврядування було взято участь у балі міського голови. Який відбувся 7.12.2012 у 17-00 в актовій залі “Херсоноблагробуду”.

Наш навчальний заклад представляли 2 пари :

 1. Ющенко Роман і Комар Віка
 2. Петрушевський Влад і Дорубець Юлія

До дня інвалідів надана матеріальна допомога всім категоріям студентів:

 1. студентам інвалідам
 2. студентам з багатодітнних сімей
 3. студентам з малозабезпечених сімей
 4. студентам які знаходяться у скрутному матеріальному становищі
 5. студентам сиротам

До дня боротьби зі СНІДом та толерантного відношення до хворих на СНІД:

 1. Взято участь у міському мітингу 1.12.2012 р.
 2. Надано благодійну допомогу у “Червоний хрест” в розмірі 930.00 грн.
 3. Проведено загальну класну годину для студентів другого курсу із запрошенням представників обласного центру “Мангуст” та міської організайії “Червонний хрест”.
 4. У гуртожитку проведена зустріч мешканців з представниками благодійної організації “Свобода” (м. Геніческ).

 

ПАТРIОТИЧНА СПРЯМОВАНIСТЬ НАУКОВО-ДОСЛIДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТIВ (НДРС) З IСТОРIЇ УКРАЇНИ В НОВОКАХОВСЬКОМУ ПРИЛАДОБУДIВНОМУ ТЕХНIКУМI (НКПТ)

Офатенко О.В., викладач суспiльних дисциплiн (Новокаховський приладобудiвний технiкум)

 

    Патрiотизм (вiд грецького patris – батькiвщина , вiтчизна) – явище соцiально-iсторичне. У рiзнi епохи воно має неоднаковий соцiальний i класовий змiст.У перiод подальшої розбудови демократичної правової суверенної держави й громадянського суспiльства формується та затверджується загальнонародний патрiотизм. У ньому поєднуються любов до Батькiвщини i вiрнiсть їй, гордiсть за свою державу , почуття глибокої вiдповiдальностi за її долю , готовнiсть i здатнiсть служити їй , захищати вiд ворогiв , сприяти її успiхам у сферах внутрiшнього життя та на мiжнароднiй аренi. За демократичних умов сьогодення патрiотизм має бути пiднесений на вищий рiвень ,поширений на все населення країни , всi сфери суспiльного життя. Патрiотизм – це свiдоме ставлення людей до працi, суспiльно – полiтичної дiяльностi , навчання тощо.Завдяки цьому патрiотизм є одним з найважливiших чинникiв розвитку демократичного українського суспiльства , а патрiотичне виховання молодi – найважливiшою складовою комплексного виховання сучасної особистостi.
Саме з таких позицiй пiдходять iсторики НКПТ до органiзацiї НДРС в нашому навчальному закладi. Безумовно ,сучасна науково-дослiдна робота – це,перш за все, самостiйне навчально-наукове дослiдження студента , яке здiйснюється поза навчальним процесом , хоча й пiд керiвництвом викладача. Проте , також безумовно , вона має виконувати й виховну функцiю, бути спрямованою на формування зрiлої , соцiально активної , духовної , високоморальної особистостi , гiдної свого героїчного минулого , шанобливої пам`ятi до своїх батькiв i прадiдiв.
Необхiднiсть цього завдання визначено i в Державнiй нацiональнiй програмi “Освiта (Україна ХХI столiття)” , яка є глобальним документом , що визначає стратегiю й основнi напрямки розвитку освiти в ХХI столiттi.
Особливого значення набули аспекти патрiотичного виховання в 2010 роцi – роцi священного свята – 65-ї рiчницi Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi (ВВв). Ця невмируща подiя змiнила обличчя планети , продемонструвала всьому свiтовi суттєвi переваги духу й ментальностi радянського , а , й зокрема , українського народу. Її неможливо спростувати , вихолостити чи обминути , не зважаючи на неодноразовi спроби певних сил зробити це. З надiєю дивлячись у майбутнє , ми не забуваємо минулого , забезпечуючи спадкоємнiсть розвитку української душi , народної пам`ятi. I якщо хоч один з багатьох тисяч воїнiв – визволителiв буде згаданий через 60 рокiв , то ми недаремно живемо на свiтi , бо пам`ятаємо , шукаємо й знаходимо. Ось чому НДРС з iсторiї України останным часом. була органiчно поєднана з подiями ВВв на територiї малої Батькiвщини – Херсонщини , рiдного краю , району , мiста й навiть вулицi.

Велика Вiтчизняна вiйна на Херсонщинi
 1. Бериславщина в перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941 – 1945 рр.      Читати статтю
 2. Асканiя – Нова в 1941 – 1945 рр.      Читати статтю
 3. Новотроїцький район в перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945рр.      Читати статтю
 4. Подполье и партизанское движение на Херсонщине в годы Великой Отечественной войны      Читати статтю
 5. Початковий перiод Великої Вiтчизняної вiйни на Каховщинi 1941- 1942рр.      Читати статтю
Пам`ять про солдата Великої Вiтчизняної вiйни
 1. Судьба юного патриота Герасименко Н.И.      Читати статтю
 2. Судьба ветерана Великой Отечественной войны Григурко Александра Демьяновича.      Читати статтю
 3. Олександр Кузнєцов – перший керiвник Ради Ветеранiв мiста Нова Каховка.      Читати статтю
 4. Георгий Андреевич Литвиненко: боевой и жизненный путь верного сына Родины,      Читати статтю
 5. И. Е. Платонов – боевой путь и дальнейшая жизнь советского офицера.      Читати статтю

Останні коментарі

Архів