Архив за месяц: декабря 2012

Наша адреса: м. Нова Каховка, пр. Перемоги 11

Контактні телефони:

Код мiста Нова Каховка (05549)

Телефонний довідник технікуму

 

Прізвище, ім’я,  по батькові Посада Контактний телефон
Глазунова Лариса Іванівна Директор технікуму 7-83-20
Башина Світлана Федорівна Заступник директора з навчальної роботи 7-83-20
Загньотова Валентина Іванівна Заступник директора з виховної роботи 7-75-74
Бондаренко Віктор Миколайович  Завідувач навчально-виробничою практикою 7-70-70
Литвинова Людмила Григорівна Заступник директора з адміністративно-господарчої діяльності 7-70-70
Пирог Ірина Володимирівна Головний бухгалтер 7-78-22
Тарасенко Олександр Володимирович Завідувач відділення електроніки та управління 7-75-74
Маюк Руслан Андрійович Завідувач відділення комп’ютерної інженерії 7-75-74
Біляєва Галина Миколаївна Завідувач відділення програмної інженерії 7-70-70
Сурхаєва Марина Олександрівна Провідний фахівець з профорієнтаційної роботи та  працевлаштування 7-70-70
Бутова Людмила Володимирівна Старший інспектор з кадрів 7-75-74
Лінкевич Оксана Вадимівна Диспетчер навчальної частини 7-75-74
Кузьміна Зінаїда Іванівна Завідувач гуртожитком 9-02-83
Думенко Ірина Валентинівна Завідувач  медичним пунктом технікуму  7-70-70
Петловнюк Людмила Дмитрівна  Завідувач методичним кабінетом  7-70-70
Чорна Наталія Павлівна  Юрисконсульт  7-70-70
Прохідна технікуму 7-75-74

 

Наша адреса: м. Нова Каховка, пр. Перемоги 11

Контактний телефон: (05549) 7-83-20

nkpt81@gmail.com

Маршрути мікроавтобусів за напрямом Автовокзал – Приладобудівний фаховий коледж:

№ 7 Сокіл – Ринок

№ 11 пр. Перемоги – вул. Французька

№ 14 вул. Р. Зорге – “Оскар”

№ 15 Східний – Сокіл

Напрям: 030508 Фiнанси i кредит
Спецiальнiсть: 5.03050801 Фiнанси i кредит
Напрям: 030509 Облiк i аудит
Спецiальнiсть: 5.03050901 Бухгалтерський облiк

    Циклова комiсiя економiчних дисциплiн iснує в Новокаховському приладобудiвному технiкумi бiльше 10 рокiв.
Iсторiя вiдкриття спецiальностi <Бухгалтерський облiк> пов’язана з iнтенсивним розвитком у мiстi малого та середнього бiзнесу та пiдготовкою для нього квалiфiкованих спецiалiстiв з бухгалтерського облiку.
Розвиток мережi банкiвських та фiнансових установ сприяв вiдкриттю у технiкумi спецiальностi <Фiнанси i кредит>.
У 1999 роцi очолила комісію  економічних дисциплін практикуючий бухгалтер з великим досвiдом викладацької роботи, спецiалiст вищої категорiї Улубаєва Валентина Михайлiвна.
До складу комiсiї входять викладачi:

 • Зайцева Тамара Антонiвна,
 • Роговська Людмила Олександрiвна,
 • Волковська Любов Олександрiвна,
 • Чурсинова Лариса Геннадiївна,
 • Башина Свiтлана Федорiвна,
 • Корецька Людмила Василiвна,
 • Копать Н.А.
Циклова комiсiя економiчних дисциплiн проводить навчання за двома спецiальностями: 5.030.50801 < Фiнанси i кредит>,
5. 030.50901 <Бухгалтерський облiк>.

    Навчальнi плани, якi пропонуються комiсiєю, передбачають глибоку теоретичну та практичну пiдготовку з наступних галузей знань:

 • бухгалтерського облiку;
 • фiнансiв,
 • фiнансiв пiдприємства;
 • бюджетної та податкової системи;
 • контролю i ревiзiї;
 • iнформацiйних систем i технологiй у фiнансах;
 • основам правознавства;
 • маркетингу та менеджменту;

Далі

Напрям: 050901 Радiотехнiка
Спецiальнiсть: 5.05090101 Конструювання, виробництво та технiчне обслуговування радiотехнiчних пристроїв
    Молодший спецiалiст за спецiальнiстю “Конструювання, виробництво та технiчне обслуговування радiотехнiчних пристроїв” у даний час користується попитом на ринку трудових ресурсiв. Випускники даної спецiальностi знаходять застосування своїх знань у багатьох галузях народного господарства, де використовуються радiоелектронiка i радiотехнiка. Багато наших випускникiв працюють на пiдприємствах телефонного зв’язку, у вiддiленнях мобiльного телефонного зв’язку, на пiдприємствах, що виготовляють радiоелектронну апаратуру, представниками таких пiдприємств в торговiй мережi. Багато хто працює на пiдприємствах сервiсного обслуговування радiоелектронної технiки, оскiльки разом з дипломом молодшого спецiалiста отримують два свiдоцтва робiтничих професiй: монтажника радiоелектронної апаратури i регулювальника.
Подобається нашим випускникам працювати менеджерами з продажу радiоелектронної технiки, постiйно бути в курсi всiх новинок в галузi електронiки. Тi випускники, якi пiсля закiнчення технiкуму поповнюють ряди вiйськовослужбовцiв, в основному служать в <елiтних> вiйськах : фахiвцями з радiозв’язку в аеромобiльних, ракетних, танкових частинах, радистами в радiорубках на кораблях вiйськово-морського флоту, фахiвцями з радiозв’язку у вiйськово-повiтряних частинах. Основна частина наших випускникiв продовжує навчання у вищих навчальних закладах четвертого рiвня акредитацiї: Харкiвському нацiональному унiверситетi радiоелектронiки, Київському нацiональному полiтехнiчному унiверситетi, Харкiвському нацiональному полiтехнiчному унiверситетi, Одеському нацiональному полiтехнiчному унiверситетi, Одеському нацiональному унiверситетi зв’язку i iнших вiдомих вузах країни. З дипломами технiкуму випускники зараховуються на третiй або другий курс залежно вiд обраної спецiальностi.
Отримати глибокi знання їм допомагають висококвалiфiкованi викладачi, фахiвцi рiзних напрямкiв у галузi радiоелектронiки i радiотехнiки, що викладають такi дисциплiни:
 • Конструювання i проектування РЕА ;
 • Радiоприймальнi пристрої;
 • Радiопередавальнi пристрої;
 • Контроль якостi РЕА;
 • Радiотелефоннi пристрої, технiчне обслуговування i ремонт;
 • Пристрої запису i вiдтворення iнформацiї, технiчне обслуговування i ремонт;
 • Побутовi телевiзiйнi пристрої, технiчне обслуговування i ремонт;
 • Акустичнi пристрої, технiчне обслуговування i ремонт та iншi.

Щорiчно проводяться традицiйнi заходи: конкурс для студентiв четвертого курсу- <Кращий за професiєю>, для студентiв третього курсу – конкурс <Найрозумнiший>, а для студентiв другого курсу на знання спецдисциплiн <Брейн-ринг>. Для студентiв постiйно дiють науково-технiчнi гуртки, в яких усi бажаючi можуть розвинути i реалiзувати творчi можливостi, поглибити свої знання.

Напрям: 050102 Комп’ютерна iнженерiя
Спецiальнiсть: 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем i мереж
Молодший спецiалiст за фахом “Комп’ютерна iнженерiя” одержує квалiфiкацiю технiка-електронiка. Студентiв готують для фахової дiяльностi на пiдприємствах i в органiзацiях, що займаються виготовленням i експлуатацiєю, а також обслуговуванням i ремонтом мереж i систем засобiв обчислювальної технiки.
Наших студентiв у процесi навчання чекають – розробка i iнсталяцiя, конфiгурацiя i адмiнiстрування, експлуатацiя i технiчна пiдтримка, тестування i дiагностика комп’ютерних систем i мереж. Все це вимагає глибоких знань у галузi системного програмного забезпечення i апаратних засобiв. Випускник володiє широким спектром знань i умiнь з проектування i експлуатацiї апаратних засобiв i системного програмного забезпечення; глобальних i локальних комп’ютерних мереж; робочих станцiй, кластерiв, мультипроцесорної архiтектури, файлових серверiв, високопродуктивних комп’ютерiв з рiзною архiтектурою, що працює пiд рiзними операцiйними системами.
    Професiйне призначення наших випускникiв рiзноманiтне. Це – обробна промисловiсть, видавнича справа, полiграфiчна дiяльнiсть, використання електронно-обчислювальних машин та iншого устаткування для оброблення iнформацiї, технiчне обслуговування, монтаж та ремонт комп’ютерної технiки, дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї.

Останні коментарі

Архів