ЗАГАЛЬНА МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА,

НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ТЕХНІКУМУ

Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей студентів на засадах особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів

завзав

Завідувач методичного кабінету

ПЕТЛОВНЮК ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА

Викладач соціально-економічних дисциплін вищої

кваліфікаційної категорії, викладач-методист

йцйц   IMG_9082      
123 перв  

Перспективний план методичної роботи педагогічного колективу Новокаховського придадобудівного технікуму

1

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у технікумі проводиться методична робота, яка спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Цьому сприяє робота над єдиною методичною проблемою - «Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей студентів на засадах особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів»

У процесі науково-методичної роботи над темою здійснюється підвищення наукового рівня викладача, його підготовка до засвоєння змісту нових технологій їх реалізації, постійне ознайомлення із психолого-педагогічних досягненнями і методик використання у навчально-виховному процесі, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога.

2 1. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ

1.1 КОНЦЕПТУАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ (2015-2016 Н. Р.)

3

Мета: ознайомлення педагогічного колективу із ключовими поняттями методичної проблеми технікуму «Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей студентів на засадах особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів», визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми.

Завдання:

 • діагностування та анкетування педагогів з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності викладачів;
 • аналіз рівня інформатизації технікуму до початку реалізації проблеми;
 • визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників;
 • створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників;
 • створення системи інформаційних ресурсів (розробки занять, методична література, мультимедійні проекти, база даних бібліотеки технікуму, медіа тека тощо).
 • висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу;
 • створення умов для забезпечення охорони здоров'я студентів, їхнього повноцінного фізичного розвитку й формування здорового способу життя.
3
4

Очікувані результати:

 • сформувати позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальної проблеми технікуму;
 • мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми.

1.2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ (2016- 2017 Н. Р.)

3

Мета: створення ефективного механізму реалізації проблеми, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання студентів.

Завдання:

 • розвиток інформаційної культури і комп’ютерної грамотності викладачів та студентів;
 • розвиток професійно-комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу.
 • впровадження в навчальний процес особистісно-орієнтовних методів і форм роботи у практичній діяльності викладачів;
 • створення, ведення та поповнення банку даних про викладачів, що запроваджують у технікумі інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології викладання;
 • вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів;
 • практичне застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності навчального закладу;
 • формування толерантного середовища у технікумі.
4

Очікувані результати:

 • особистісне сприяння та засвоєння учасниками навчального процесу сутності та науково-теоретичних засад загальної проблеми технікуму;
 • практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • підвищення ефективності самоосвітньої діяльності викладачів.

1.3 НАБУТТЯ ДОСВІДУ (2017-2018 Н. Р.)

3 Мета: апробація напрацьованого в особистій практиці, рефлексія особистої діяльності.Завдання:
 • розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в навчально-виховний процес;
 • діагностування, аналіз проміжних результатів.
4 Очікувані результати:
 • ­підвищення професійної майстерності викладачів, творчого потенціалу педагогів, використання набутого їх досвіду;
 • ­реалізація програми в практиці роботи всіх ланок технікуму.

1.4 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (2018-2019 Н. Р.)

3 Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми, проектування.Завдання:
 • моніторинг результатів, комплексний аналіз результатів дослідження;
 • узагальнення та оформлення матеріалів;
 • впровадження результатів дослідження у навчально-виховний процес;
 • створення єдиного інформаційного простору у навчальному закладі.
4 Очікуванні результати:
 • ­ підвищення педагогічної майстерності викладачів;
 • ­ підвищення якості навчально-виховного процесу;
 • ­ поширення досвіду роботи технікуму, створення позитивного іміджу навчального закладу.
23 вересня 2020 року в нашому закладі освіти  викладачі комп’ютерних дисциплін  вищої категорії Божик Сергій Володимирович та Калугін Дмитро Валерійович провели майстер-клас для педагогічних працівників «Організація дистанційного навчання на платформі Google  classroom». Викладачі поділилися досвідом -  як продуктивно організувати спільну взаємодію викладач ↔  студент; - як публікувати і оцінювати завдання та коментувати роботу студентів.
Організація дистанційного навчання на платформі Google Classroom (завантажити)
22 квітня 2020 р. у Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі в умовах карантину відбувся психолого-педагогічний семінар та семінар класних керівників на тему "Розвиток комунікативної особистості в умовах смислової взаємодії" (Доповідач Якуба О.А.) (завантажити)
  22 січня 2020 р. у Новокаховському приладобудівному технікумі проведено семінар-практикум на тему: "Імідж нашого закладу освіти: творчі знахідки". Керівники семінару-практикуму: В.І.Загньотова, Відмінник освіти України,  заст.  директора з ВР, викладач-методист;  Л.Д. Петловнюк, зав. методичним кабінетом, викладач-методист. Мета - підвищення кваліфікації педагогічних працівників технікуму на робочому місці.         Валентина Іванівна розкрила комплекс теоретичних питань розробки та становлення позитивного іміджу сучасного закладу фахової перед вищої освіти, продемонструвала творчі знахідки іміджу технікуму та окреслила шляхи формування стратегії іміджу технікуму, що зроблять його привабливим для здобувачів освіти, конкурентоздатним на ринку праці.        Людмила Дмитрівна провела з учасниками семінару практичні вправи «Сучасний  педагогічний словничок». Мета: вияснити на скільки педагогічні працівники готові сприяти іміджу технікуму та над якими питаннями їм працювати в майбутньому.
26.12.19 року відбулася педагогічна рада. порядок денний: Про чергову атестацію викладачів (Петловнюк Л.Д.) Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення  професійної майстерності викладача (Біляєва Г.М., Волковська Л.О.)      Теорія множинного інтелекту як інструмент сучасної інклюзивної освіти   (Офатенко О.В.)   Про проект Умов прийому здобувачів освіти у 2020 р. в НКПТ (Сурхаєва  М.О.) Про виконання рішень попередніх педрад (Петловнюк Л.Д.)
18.12.2019 року відбулося засідання психолого-педагогічного семінару та семінару класних керівників, на яких виступили Шаповалов В.М., Тимофієнко В.О., Опята Ю.О.
З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп’ютерна інженерія зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у технікумі з 13 лютого по 15 лютого 2019 року включно працює експертна комісія в складі Лобура Михайла Васильовича, завідувача кафедри систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка», доктора технічних наук, професора та Довгань Діани Юріївни, заступника директора з навчальної роботи Вінницького технічного коледжу, викладача вищої категорії (наказ МОН №62-2 від 22.01.2019р.).       В рамках проведення експертизи студентами ІІІ та ІV курсів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія виконуються комплексні контрольні роботи згідно із затвердженим графіком.      Голова експертної комісії Лобур Михайло Васильович виступив перед студентами технікуму з лекцією на тему затребуваності спеціалістів IT-технологій на сучасному ринку праці та перспективи розвитку спеціальності.     30.01.2019 в технікумі на засіданні психолого – педагогічного семінару викладач Говорун С.М. провела майстер – клас на тему: Український правопис і як ми розмовляємо.    21.03.2018 року у технікумі відбулося засідання психолого-педагогічного семінару та семінару класних керівників, на якому виступили: Сердечнюк О.В. з темою “Створення ситуації успіху та методики ії реалізації на етапі оцінювання навчальної діяльності” (досвід роботи викладача математики); Бондаренко В.М. з темою “Рекомендації класним керівникам при проходженні студентами виробничої практики “. 15 листопада 2017 року в Новокаховському приладобудівному технікуміна спільному засіданні циклових комісій обговорили питання щодо впровадження Закону України «Про освіту». Юрисконсульт технікуму ознайомила викладачів із складовими засади державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності. Особливу увагу приділила розкриттю суті понять «академічна доброчесність» та «конфлікт інтересів». Викладачі активно брали участь в обговоренні питань порушення доброчесності педагогами та здобувачами освіти. Зав. методичним кабінетом Петловнюк Л.Д. наголосила на необхідності використання в усіх офіційних документах та методичних матеріалах нової термінології відповідно до законів України. Розповіла про свободу у виборі місця, виду і форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників аджеця процедура зазнає докорінних змін. Замість підвищення кваліфікації викладач може з власної ініціативи пройти добровільну сертифікацію на знання предмету і володіння сучасними освітніми методиками. Пройшовши таку сертифікацію, вчитель отримає на три роки сертифікат і 20% надбавку до зарплати, а також зможе навчати інших педагогів.Запропонувала розглянути на засіданнях циклових комісій ст. 6 розділ І та ст. 10 і ст. 16 розділ ІІ. IMG_7898 10 листопада 2017 року провела відкрите заняття з охорони праці викладач першої кваліфікаційної категорії Матвеєва Любов Костянтинівна. Тема заняття: Пожежна безпека; форма – інтерактивний семінар. Студенти четвертого курсу продемонстрували вміння знаходити, обробляти та представляти інформацію щодо боротьби з пожежами, активно обговорювали проблемні ситуації та пропонували шляхи виходу. Викладач використала різні дидактичні методи активізації навчальної діяльності студентів на занятті: відеоролики, презентації, практичний показ роботи вогнегасників, тестування, розгляд конкретних життєвих ситуацій. IMG_5738 7 листопада 2017 року педагогічну майстерність методики проведення інтерактивного семінару з інформатики демонстрував викладач першої кваліфікаційної категорії Божик Сергій Володимирович. На всіх етапах семінару викладач професійно використав ігрові технології: розминка – «Розпізнай прислів’я», знання історії ПК, архівів, складових ПК, програмування та логіку, вміння працювати в команді студенти показали в «Своя гра в НКПТ», програму гри склав сам викладач та при вирішенні логічної задачі «Знайди номер будинку». Бліцтурнір дав можливість перевірити індивідуальні знання студентів. Викладач професійно показав колегам, що навчальна гра багатогранна, вона розвиває, виховує, соціалізує, а головне – навчає. Студенти показали хороші знання інформатики, вміння працювати в команді. 3 листопада 2017 року естафету декади педагогічної майстерності прийняла викладач іноземної мови за професійним спрямуванням вищої кваліфікаційної категорії Шепелєва Людмила Борисівна, тема заняття – Англійські банкноти. На занятті Людмила Борисівна переконливо доказала, що запам'ятовувати будь-який матеріал, перебуваючи в прекрасному настрої, як відомо, завжди легше, цікавіше і головне, ефективніше. Вчитися з посмішкою - це не фантастика - це ейдетика! Використання цього методу – це економія часу при запам’ятовуванні, це потужне тренування уваги і мислення, що так необхідна при вивченні іноземних мов. IMG_5409 30 жовтня 2017 року у Новокаховському приладобудівному технікумі стартував місячник педагогічної майстерності викладачів, що атестуються в 2018 році. Декаду відкрила викладач математики вищої кваліфікаційної категорії Сердичнюк Олена Василівна, тема заняття - Окремі способи розв’язування тригонометричних рівнянь. На занятті викладач використала різні види роботи в поєднанні з інтерактивними технологіями — колективна, групова та самостійна. Особливо цікавою для студентів виявилася групова робота при закріпленні вивченого матеріалу, де студенти самостійно перевіряли правильність рішення рівнянь за допомогою програми фотомат. 02.11.2017 у технікумі відбулося засідання методичного об’єднання викладачів фізики. IMG_5360

З метою обміна досвідом, втілення в навчальний процес новітніх технологій, підвищення якості навчання викладачами технікуму проводяться відкриті заняття.

07.11.2017р. викладач I категорії Божик С.В. провів відкрите заняття у формі інтерактивного семінару за темами: “Пристрій комп’ютера”, “Історія ПК”, “Архівація файлів” та “Основи алгоритмізації і програмування”. 03.11.2017р. викладач вищої категорії Шепелева Л.Б. провела відкрите заняття на тему: “English banknotes”.

30.10.2017р. Викладач вищої категорії Сердечнюк О.В.“ Окремі способи розв’язування тригонометричних рівнянь“.

18.10.2017 р. у Новокаховському приладобудівному технікумі відбулося засідання психолого-педагогічного семінару. Викладач Семенюченко І.С. презентував педагогічний проект та відеоролик «Особливості педагогічного спілкування викладача і студента». В ході обговорення викладачі прийшли до висновку, що в процесі спілкування викладача і студента чільне місце відводиться комунікативній функції мови, яка впливає на утворення емоційно-психологічної атмосфери в навчальному колективі та на характер стосунків між педагогом та студентом. Також відбулося засідання семінару класних керівників навчальних груп, на якому виступила бібліотекар І категорії Кумановська Н.М. На яскравих конкретних прикладах у формі евристичної бесіди розповіла про роль бібліотеки та підручника в житті студента. 20.09.2017. у Новокаховському приладобудівному технікумі зав. методичним кабінетом Петловнюк Л.Д. презентувала на психолого-педагогічному семінарі тему: "Фреймове навчання: суть, методи використання". Мета її виступу - з’ясування суті та особливостей фреймового навчання і структурування навчального матеріалу під час викладання навчальних дисциплін. У виступі розкрила теоретичні та практичні положення теми, запропонувала методичні рекомендації по використанню фреймового навчання при викладанні навчальних дисциплін. IMG_3865 21 червня 2017р. відбулося заключне спільне засідання психолого-педагогічного семінару та семінару кураторів навчальних груп на тему: «Успіх як життєвий пріоритет особистості» у формі круглого столу. Ведуча круглого столу – Петловнюк Л.Д., зав. методичним кабінетом, окреслила теоретичні та педагогічні питання проблеми. В обговоренні брали участь: Корж Любов Миколаївна, викладач математики, викладач-методист, Сосницька Валентина Миколаївна, викладач філологічних дисциплін вищої категорії, які відмітили, що з метою створення ситуації успіху вони на кожному занятті застосовують елементи інтерактивних технологій. Головне на занятті - зворотній зв'язок, тобто бачення того, як розуміють та сприймають викладача студенти. Волковська Любов Олександрівна, Забродоцька Ганна Євгенівна, Градинар Раїса Василівна – голови циклових комісій, які розповіли про форми і методи роботи з обдарованими студентами, і на конкретних прикладах своїх випускників показали, що успішний студент у навчанні, - успішний зараз у професійній діяльності. Викладачі продемонструвати вплив конструктивної взаємодії педагогічного колективу на досягнення результативності у вихованні успішної особистості. Окреслили можливі форми і методи навчально-виховної діяльності у формуванні успіху як життєвого пріоритету особистості студента та прийняли рекомендації для майбутньої педагогічної діяльності.

З метою обміна досвідом, втілення в навчальний процес новітніх технологій, підвищення якості навчання викладачами технікуму проводяться відкриті заняття.

12.04.2017р. Викладач - методист Сушко І.В. "Вектори в просторі".

14.03.1017р. Викладач вищої категорії Зайцева Т.А. “Метод і методика економічного аналізу”.

14.06.2016р. у технікумі відбулося засідання обласної Ради директорів, на якому були обговорені стратегічні питання професійної освіти. 22 лютого 2017 р. у технікумі проведено чергове засідання Педагогічної ради за темою «Моніторинг навчального процесу – запорука підвищення якості освіти згідно до вимог сучасності». З узагальненням досвіду проведення моніторингу навчального процесу в технікумі виступила заступник директора з навчальної роботи Башина С.Ф. На Педагогічній раді були розглянуті питання щодо формування сучасних засобів діагностики, удосконалення контролю знань студентів, підвищення якості навчально-методичного забезпечення дисциплін, використання сучасних педагогічних технологій під час проведення лабораторних робіт, організації науково-дослідницької та самостійної роботи студентів. Ці актуальні питання знайшли широку підтримку у педагогічного колективу та були визначені як першочергові завдання, що забезпечуватимуть формування конкурентноспроможного фахівця, адаптованого до вимог сучасності. IMG_6961

15.02.2017р. у технікумі відбулося чергове засідання психолого-педагогічного семінару. Зав.методичним кабінетом Л.Д. Петловнюк презентувала методичний проект “Кейс-метод та його використання при викладенні навчальних дисциплін”. В проекті реалізовано пошук нових ефективних методик підготовки кваліфікованих фахівців та формування всебічно розвиненої особистості. Показано цінність кейс – методу, розкрито його суть, запропоновані методичні рекомендації по складанню різних видів кейсів та способів іх використання при викладанні соціально – гуманітарних та математичних дисциплін. Також присутні заслухали виступ куратора навчальної групи Калугіна Д.В. на тему “Особливості розвитку особистості студента”.

6.05.2016 у технікумі відбулася видатна подія – свято «День науки»! В залі зібралися друзі науки і мистецтва, які виконали гімн студентів всього світу «Гаудеамус» та гімн технікуму. На свято були запрошені богині Мудрості і Знань, Істини і Краси. Переможці обласних творчих конкурсів 2015-2016 р. представили свої конкурсні роботи:

- «Інтелектуальний квест Project 606» (керівник Кулакевич М.І.),

- «Збереження природних ресурсів та коштів споживача» (студентка 4-го курсу Бомко Олена, керівник Градинар Р.В.),

- «Ризиковане життя в синтетичній квартирі» (студент 2-го курсу Передрій Іван, керівник Шевченко Н.А.).

Старшокурсники, які під час виробничої практики вдосконалили навички практичного оволодіння науковими дослідженнями, технічними виробами, шукали нові передові технології, представили свої електронні прилади до дипломних проектів:

- «Електронна світлодіодна сніжинка»,

- «Прилад акустичних світлових ефектів»,

- «Інтелектуально-інформаційне електронне табло» та ін.

Відчути глибини мудрості і знань, досягнути всього, чого хотів і осягнути чарівну силу мистецтва – ось що потрібно кожній розумній людині в світі, без чого життя не буде цікавим і таким бажаним.

19 травня 2016 р. в рамках заходів до Дня науки в технікумі був проведений теоретико - практичний семінар у формі тренінгу. Тема тренінгу: "Особистість викладача та обдарований студент". Використані інтерактивні техніки: криголами, психологічні вправи, мозкова атака, дискусія, колаж, моделювання педагогічних ситуацій, творчі завдання. Аналіз результатів дає підстави стверджувати, що розроблений та проведений тренінг сприяв розширенню системи уявлень учасників про позитивне ставлення до власних здібностей та до роботи з обдарованими студентами і, відповідно, може сприяти усвідомленню необхідності використання у педагогічній діяльності інноваційних технологій.

15 травня у Новокаховському приладобудівному технікумі у рамках місячника заходів до Дня науки проведений круглий стіл на тему: «Я крокую до педагогічної майстерності».

Про перші кроки у педагогічній діяльності розповіли викладачі різного покоління та наставники молодих педагогів: Корж Л.М., Офатенко О.В., Тосенко О.М., Волковська Л.О., Маюк Роман А., Маюк Руслан А.

Результатом педагогічних знахідок молодих викладачів Чорної Н.П., Копоть Н.А., Саніної М.П., Забродоцької –Лизь І.О., Шепеті Є.І. є науково-методичні проекти, використання інтерактивних та мультимедійних технологій у навчально-виховній роботі.

Обговорення кроків до педагогічної майстерності за круглим столом – це підтримка науково-методичного підходу викладачів технікуму до навчального процесу, позитивна мотивація їх на креативну діяльність та виявлення, узагальнення і поширення досвіду творчо працюючих викладачів.

[nggalery id=60]

22.10.2015р. Новокаховський приладобудівний технікум взяв участь серед восьми навчальних закладів міст Нова Каховка та Берислав у масовому заході з професійної орієнтації молоді “Твоя професія – твоє майбутне”, який був приурочений до відкриття Державного навчального закладу “Херсонський центр професійно – технічної освіти державної служби зайнятості”.

Цей захід сприяв покращенню інформованості учнів шкіл щодо можливості навчання у технікумах та училищах міста.

26.11.2015 у технікумі відбулося засідання методичного об’єднання викладачів cвітової літератури.
IMG_5597 IMG_5601

З метою обміна досвідом, втілення в навчальний процес новітніх технологій, підвищення якості навчання викладачами технікуму проводяться відкриті заняття.

03.03.2016р. Викладач вищої категорії Забродоцька Г.Є. "Диференціюючі та інтегруючі ланцюги ". 26.10.2015р. Викладач вищої категорії Говорун С.М. "Життевий і творчий шлях Ліни Костенко". 26.02.2015р. Викладач вищої категорії Бухаріна І.І."Географічне положення Великої Британії та північної Ірландії". 26.02.2015р. Викладач вищої категорії Мичло Ж.В. "Електричний струм газа. Самостійні та не самостійні разряди". 25.02.2015р. Викладач вищої категорії Волковська Л.О. та викладач вищої категорії Біляева Г.М. провели інтегроване заняття " Зведення та групування статистичних даних". 24.02.2015р. Викладач І категорії Кулик С.І. "Спортивні ігри (Баскетбол)". 20.02.2015р. Викладач вищої категорії Офатенко О.В. "Соціологія як суспільна наука: об'єкт, предмет, функції, структура та основні методи". 17.02.2015р. Викладач вищої категорії Сушко І.В. "Геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної до графіка функції". 11.02.2015р. Викладач вищої категорії Опята Ю.О. "Призначення та різновиди фідерів. Узгодження частин фідера". 12.11.2014р. Викладач вищої категорій Сосницька В.М. "Правопис слів іншомовного походження". 11.11.2014р. Викладач І категорії Матвіенко А.П. "Театр і кіномистецтво України".

31.03.2014р. Викладач вищої категорії Сушко І.В. "Об'єм тіл обертання"

05.03,2014р. Викладач ІІ категорії Семенюченко І.С "Операції в С#"

05.03.2014р. Викладач вищої категорії Філіпова Р.В. "Правила виконання креслень печатної плати"

24.02.2014р. Викладач вищої категорії Біляк Н.Д. "Декартові координати у просторі"

20.02 2014р. Психолог "Жорстокість та насильство в учнівському колективі та сім'ї"

18.02 2014р. Викладач другої категорії Недождій М.М. "Ознайомлення з программою «AVR Studio»"

17.02.2014р. Спеціаліст Маюк Р.А. "Ознайомлення з модулями оперативної пам’яті." Спеціаліст Маюк Р.А.


19 грудня 2014 року на базі Новокаховського приладобудівного технікуму відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області. В роботі семінару взяли участь викладачі нашого технікуму: Волковська Л.О., Чурсінова Л.Г., Зайцева Т.А.Башина С.Ф., Роговська Л.О. На семінарі були обговорені питання проведення обласної олімпіади з економіки, а також сучасні форми узагальнення передового досвіду викладача у формі портфоліо. Досвідом поділилася Волковська Л.О. , голова циклової комісії НКПТ.

Вітаємо педагогічних працівників!!!

Сьогодні, 1 квітня 2020 року, у Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі успішно пройшла атестація педагогічних працівників  у форматі он-лайн конференції за допомогою додатку  ZOOM :
 • на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:
 1. Кулініч Валерій Іванович, викладач фізичного виховання;
 2. Матвієнко Антоніна Павлівна, викладач культурології;
 3. Опята Юрій Олександрович, викладач електротехнічних дисциплін;
 4. Підгурська Олена Миколаївна, викладач комп’ютерних дисциплін;
 5. Сосницька Валентина Миколаївна, викладач української мови та літератури;
 6. Шаповалов Володимир Миколайович, викладач  комп’ютерних дисциплін;
 • на відповідність  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-методист»:
 1. Біляєва Галина Миколаївна, викладач спеціальних дисциплін;
 2. Волковська Любов Олександрівна, викладач економічних дисциплін;
 3. Офатенко Олег Валерійович, викладач історії;
 4. Сушко Ігор Валентинович, викладач математики;
 • на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:
 1. Кулик Сергій Іванович, викладач фізичного виховання;
 • на відповідність займаній посаді:
 1. Біляєва Галина Миколаївна – завідувач відділення «Програмна інженерія»;
 2. Матвієнко Антоніна Павлівна – методист І категорії.

Вітаємо викладачів!

  22 березня в технікумі  успішно пройшли ч Вітаємо викладачів! ергову атестацію  на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням  викладачі технікуму:
 • Беляк Н.Д. – викладач математики вищої кваліфікаційної категорії;
 • Підгурський М.Г. – викладач комп’ютерних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії;
 • Башина С.Ф. – викладач економічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
 • Карнаух І.М. – викладач хімії вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач;
 • Тосенко О.М. –  викладач спец.дисциплін, вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.
Позачергову атестацію пройшли викладачі:
 • Бондаренко О.Л. – викладач фізики, комісія порушила клопотання перед Департаментом  освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії;
Присвоїли другу кваліфікаційну категорію викладачам:
 • Бутовій  Л.В. – викладачу професійних дисциплін галузі знань управління та адміністрування;
 • Смолі А.А. –  викладач комп’ютерних дисциплін;
 • Сурхаєвій М.О. – викладачу фізичного виховання;
Встановити майстру виробничого навчання, старшому лаборанту Гагіну Д.М.  12 тарифний розряд.

Завантажити повний текст документу (PDF, 761KB)

24.03.2017 року відбулося засідання атестаційної комісії Новокаховського приладобудівного технікуму, на якому розглянуто питання: атестація педагогічних працівників та комплексна оцінка рівня їх педагогічної майстерності. Викладачі розповіли про результативність своєї навчально-виховної роботи в міжатестаційний період, участь у науково-дослідницькій та методичній роботі, представили особисті портфоліо та узагальнення системи роботи за допомогою комп’ютерних презентацій. За результатами голосування: Шепеті Євгену Ігоровичу присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»; Семенюченку Івану Сергійовичу, Недождію Миколі Миколайовичу присвоєні кваліфікаційні категорії «спеціаліст першої категорії»; Коваль Анжела Вячеславівна відповідає займаній посаді.

Завантажити повний текст документу (DOCX, 28KB)

Завантажити повний текст документу (PDF, 2.04MB)

Завантажити повний текст документу (PDF, 584KB)

Завантажити повний текст документу (PDF, 2.08MB)

Завантажити повний текст документу (PDF, 887KB)


IMG_0496 IMG_0493
Згідно плану 24.03.2015року. проведена атестація педагогічних працівників Новокаховського приладобудівного технікуму. IMG_8821 наказ атестація 1 підсумки атестаці стор 2 про підсумки атестації 2 про затвердж рішень ат ком 1 про затвердж рішень ат ком 2 про роботу ат ком 1 про роботу ат ком 2 про створення атестаційної комісії 1 про створення атестаційної комісії 2 про чергову атестацію 1 про чергову атестацію 2

Добавить комментарий

Останні коментарі

Архів