Бути студентом Новокаховського приладобудівного технікуму - це здорово!!!

ВИПУСКНИКАМ ТЕХНІКУМУ 2015 РОКУ

         Адміністрація повідомляє, що вартість документів про вищу освіту державного зразка у 2015 році, який видає технікум, буде встановлена  згідно з  вказаними нормами Кабінету Міністрів України,  відповідно до постанови  від 31 березня 2015р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)  державного зразка», якою : -         встановлено, що гранична вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка не повинна перевищувати двох неоподаткованих мінімумів  доходів громадян (34 грн.).

       

  Права та обв’язки студентів.

           1. Студенти мають право на:

-       вибір форми навчання;

-       безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;

-       додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

-      участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, пред'явлення своїх робіт для публікацій;    -     участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально- виховного процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

-       надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

-       участь у об'єднаннях громадян;

-    обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

-       участь у формуванні індивідуального робочого плану;

-       моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

-       захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;

-     безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів технікуму;

-       канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

     Студенти технікуму, які навчаються за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком.

         Студенти технікуму мають право на отримання стипендій, призначених юридичними і фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

           2.  Обов'язками студентів є:

-       дотримання законів, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку;

-       виконання вимог навчального плану, графіку навчального процесу;

-   систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

-    вчасне інформування керівництва закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт.

    Випускники технікуму, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

         Випускники технікуму, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

      3.  За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з технікуму.

Студент може бути відрахований з технікуму:

-        за власним бажанням;

-        за незадовільне складання екзаменів і заліків протягом сесії;

-        за невиконання навчального плану;

-        за порушення умов контракту;

-      за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку у нетверезому стані, стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

-      за вироком суду, що вступив в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

-     за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку технікуму (за погодженням з профспілковою організацією, а у разі необхідності - з комісією у справах неповнолітніх), з інших підстав, передбачених цим Статутом.

     4. Студенти можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в технікумі, надається академічна відпустка.

        Поновлення на навчання осіб, які відраховані з технікуму, здійснюється під час канікул.

        5.  Особи, які навчаються в технікумі можуть бути переведені з:

-       одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;

-       одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

-       однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

        Порядок переведення осіб, які навчаються в технікумі, визначається Міністерством освіти і науки України.

(Витяг з статуту Новокаховського приладобудівного технікуму)


Основні обовязки студентів

              1.Студенти технікуму зобов’язані:

              2. Систематично і глибоко оволодівати теоретичними і професійними знаннями, практичними навичками та вмінням з вибраної спеціальності;

               3.  Постійно працювати над підвищенням свого культурного і професійного рівня;

               4.  Відвідувати обов’язкові навчальні і практичні заняття;

               5. У встановлені строки виконувати завдання, передбачені навчальними планами і програмами;

               6. Виховувати в собі працелюбність, брати участь в чергуванні по технікуму та гуртожитку;

               7.  Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку технікуму і норм співжиття;

               8.  Бути дисциплінованими і організованими, охайними як у навчальному закладі, так і на вулиці та в громадських місцях, по-творчому ставитися до дорученої справи;

               9. Берегти і зміцнювати матеріальну базу кабінетів та лабораторій;

              10. Нетерпимо ставитися до аморальних явищ та вчинків.

              11. Для проведення навчальних занять студенти розподіляються по групам. Склад навчальних груп установлюється наказом директора.

              Коли викладач, керівник технікуму заходить до аудиторії, студенти вітають його, встаючи з місця.

              Під час навчальних занять студенти повинні уважно слухати пояснення викладача та відповіді товаришів, не розмовляти і не займатися сторонніми справами, виконувати всі вказівки викладача.

              Під час питань і відповідей вставати і сідати тільки з дозволу викладача.

              Заходити і виходити з аудиторії під час занять студенти можуть тільки з дозволу викладача.

             12. Під час занять у лабораторіях, кабінетах, навчально-виховних майстернях, під час виробничої практики студенти повинні користуватися лише тими приладами, інструментами та іншими пристроями, які вказані керівником занять, поводитися з ними бережливо і дотримуватися правил техніки безпеки.

             Студентам забороняється без дозволу адміністрації технікуму виносити предмети і різне обладнання із лабораторій, кабінетів та інших приміщень.

             13. При неявці на заняття з хвороби або з інших поважних причин студент зобов’язаний в триденний строк поставити до відома про  це зав.відділенням або класного керівника.

             У випадку хвороби студент подає довідку амбулаторного лікаря студентської поліклініки за встановленою формою.

            14.  У кожній навчальній групі наказом директора на навчальний рік призначається староста із числа найбільш встигаючих, дисциплінованих і організованих студентів. Кандидатура старости пропонується класним керівником на основі обговорення в групі.

            Староста групи працює під керівництвом класного керівника, проводить в своїй групі всі його розпорядження і вказівки.

            15. В обов’язки старости входить підтримання дисципліни в групі, ведення обліку відвідування, здавання в кінці навчальних занять  журналу, спостереження за зберіганням навчального обладнання, приладів, інструментів та інвентарю, повідомлення студентам про зміни, внесені в розклад навчальних груп,  організація та проведення позакласних заходів, інформування навчальної  частини про зрив занять і вияснення причин , інформування  зав.відділенням про результати навчання і поведінки студентів групи, відстоювання інтересів студентів групи перед адміністрацією.

           16. Староста призначає на кожен день чергового в групі, а у випадку чергування групи по технікуму і чергових по технікуму.

           На чергового у  групі покладається обов’язок стежити за порядком, чистотою та збереженням майна в навчальному приміщенні. Черговий у технікумі виконує розпорядження коменданта корпусу і в період чергування звільняється від занять.

(Витяг з Правил внутрішнього розпорядку Новокаховського приладобудівного технікуму)

Термін карантину продовжено до 24.04.2020 р.(наказ №26 від 27.03.20р.) Дистанційне навчання відбувається засобами спілкування:
  • E-mail,
  • Viber,
  • Telegram,
  • ClassRoom
Щодо кодів доступу до дистанційного навчання звертатися до класних керівників.

Добавить комментарий

Останні коментарі

Архів